ГАУ «Издательский дом»

АРСАНУКАЕВ Iабдулла. Курумова Селимин дахар а, кхолларалла а (1914 – 1968)

Курумова Селимин дахар а, кхолларалла а
(1914 – 1968)

Курумова Селима йина 1914 шеран лахьан беттан 18-чу дийнахь Нохчийчоьнан Бамат-Йуртана ткъех километр йуьстах йолчу кӀотарахь (Советан Ӏедал дӀахӀоьттинчул тӀаьхьа «Комсомолец» цӀе хилла оцу кӀотаран). Селимин да Курумов Муса Соьлжа-ГӀалара «Горское училище» кхиамца чекх а йаьккхина, Ставропольски божарийн гимназе деша вахна. Иза тӀехдика доьшуш, дешин медаль а луш, чекхйаьккхича, Петербургерчу Горный институте дӀаэцна (хӀетахь цуьнан йуьззина ц1е «Горный институт Императрицы Екатерины II» хилла, хӀинца «Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» йу иза). Горный инженеран говзаллица институт чекх а йаьккхина, белхаш бина Горно-рудный инспекцехь, тайп-тайпанчу геолого-поискови партешкахь а. Советан Ӏедал дӀахӀоьттинчул тӀаьхьа, болх бина «Грознефть» йукъайогӀучу организацешкахь. Кхелхина 1927 шарахь.


Селимин нана Медни Чермоев Орцин йоI хилла.
Хьалха дуьйна а Нохчийчуьрчу хьалдолчу нахах хилла КурумовгӀар.
Селима 1922 шарахь шен вешица Сурхоца Соьлжа-ГӀаларчу № 2 йолчу ишколе деша дӀайелла шен дас. 1930 шарахь чекхйаьккхина ишкол. Кхин цхьа шо даьлча, деша йахна Соьлжа-ГӀаларчу автомобильни техникуме. 1935 шарахь, техникумера дешна йаьлча, «Грознефтан» авторемонтни мастерскойшка техник-контролеран балха йахна. Болх барца цхьаьна, Грозненски нефтяной институтан суьйренан отделене деша хӀоьттина.
Курумова Селима 1936 шарахь, маре а йахна, Москва дӀайахна цигахь инженеран болх беш волчу шен цӀийндеца. Москварчу нефтяной институте дехьа а йаьлла, инженер-механик корматаллехула дешар дӀадаьхьна цо.


Сийлахь-боккхачу Даймехкан тӀамехь цӀийнда кхелхича, 1942 шеран май баттахь институтан 5-чу курсехь доьшуш йолчуьра Нохчийчу ц1а а йеъна, шен ненаца Ӏийна Селима. Оцу муьрехь цо белхаш бина йуьхьанца Нохч-ГӀалгӀайн республикин музейхь промышленни отделан кьуйгалхо йолуш, цул тӀаьхьа, 1943 шеран 5-чу июнехь дуьйна вай махках даххалц йолчу хенахь, «Грознефтан» № 2 йолчу авторемонтни мастерскойхь инженеран даржехь хилла иза.
Нохчийн къам махках доккхучу хенахь, цӀахь ца хилла Курумова Селима. Ц1а йеача, кхетта хиллачу бохамах. ТӀамехь чевнаш йина, Соьлжа-ГӀаларчу госпиталехь Ӏуьллуш хилла Селимин ненан шича Идрисов Шамсудди. Цуьнца цхьаьна госпиталехь нисвелла чевнаш хилла волу нохчийн эпсар Куразов Г1ани. Иза госпиталера араволуш, цуьнга, там-мах а бина, дӀайелла шен ненан шичас Селима. 1944 шеран июнь баттахь шен цӀийндеца Куразов ГӀаница махках йаьлла Селима.


Казахстанехь Алма-Атана йуххерчу Малая Станица олучу йуьртахь Ӏийна уьш. Курумова Селимас 1944 шеран 2-чу августехь дуьйна шина шарахь инженеран болх бина «Союззаготранс» олучу организацин Алма-Атарчу областнойн отделенехь. Цул тӀаьхьа «Каззаготживсырье» организацехь лаккхара технолог лаьттина, тӀаккха «Казсовхозтрансехь» эксплуатацин декъан начальник хилла. Иштта оцу тайпана болу шен корматаллица богӀу белхаш бина цо Алма-Атахь, даймахка цӀайерззалц.


1949 шеран 28 февралехь Алма-Атахь спецкомендатуро тӀедилларца хӀоттийнчу анкети тӀехь, къам а, ненан мотт а билгалбоккхучохь, Курумова Селимас йаздина нохчи йу, ненан мотт нохчийн мотт а бу, аьлла. Нохчийн маттах дозалла деш хилла йаздархочо.
Даймахке сатуьйсуш, цӀа йан гӀерташ хилла Селима, 1952 шарахь Ӏедале кехаташ йаздина цо, спецучетера дӀайаккхахьара ша, бохуш. Амма хӀетахь къаьмнаш даймахках дохуш бинчу Ӏедалан сацаман харцо чӀогӀа хилла. Спецучетера д1а-м муххале ца йаьккхина, мелхо а чӀагӀдина, хьо нохчи йу, цундела махках а йаьккхина, аьлла.


Къомана паргӀато йаьлча, шен доьзалца даймахка ц1а йеъна Курумова Селима. 1957 шарахь дуьйна Соьлжа-ГӀалахь «Сельстрой» трестан бахамашкахь кхиамца белхаш бина. Муьлххачу меттехь болх беш а, доггах, хьанал къахьегна цо. Къинхьегаман хьуьнарш билгалдохуш 1966 шарахь «Къинхьгаман ЦӀечу байракхан орденца» совгӀат а дина.
Курумова Селима кхелхина 1968 шарахь Соьлжа- ГӀалахь.
Шайн дайшкахь дуьйна а, йоза-дешар кӀорггера Ӏамош а, хууш а хилла КурумовгӀар.

Курумова Селима шен инженеран говзаллица цхьаьна исбаьхьаллин литературе марзо йолуш хилла. Исбаьхьаллин дош девзаш а, дезаш а хилла иза. Цуьнан йоккхахайолу йиша Бата, Нохчийн книжни издательствехь балхахь а йолуш, говза гочдархо хилла. Шайн дикаллица йевзаш йу цо гочйина А.С. Пушкинан стихаш: «Ӏаьнан суьйре («Зимний вечер»), «Тутмакх» («Узник»), кхийерш а. М. Горькийн «Нана» роман а нохчийн матте йаьккхина цо.
Къаьсттина мехала бу Курумова Селимас исбаьхьаллин литературехь бина болх. Цуьнан произведенеш дукха йац, амма дика йу.


Йаздархочун произведенеш дуьххьара зорбане йевлла дӀадахначу бӀешеран 50 шераш чекхдовлучу а, 60 шераш дуьйлалучу а муьрехь. Уьш «Орга» альманаха тӀехь, «Ленинан некъ» газета тӀехь зорбатухуш арадилийна дийцарш, очеркаш йу. Царах ду «Дорчин Донча», «Жарманан некъ», «Ца йинчу ненан хӀусамехь» дийцарш. Нохчийн 1ер-дахаран хьелаш, къоман гӀиллакхаш дика девзаш хилла автор. Меттан говзалла а хилла цуьнгахь. Цундела авторан произведенеш , къоман дахарера гӀуллакхаш шайн чулацамехь а долуш, дикачу маттаца йазйина йу.

Курумова Селимин книга дуьххьара арайаьлла 1962-чу шарахь. Книги ц1е «Дохк» йара. Цу т1ехь зорбатоьхнера «Дохк» ц1е йолу повесть а, масех дийцар а. И повесть йу Курумова Селимин ц1е нохчийн литературехь йовзийтинарг а, ч1аг1йинарг а. «Дохк» повестехь уггар мехалниг меттан исбаьхьалла йу.

Цуруев Шарипан «Дахкарлахь» байначийн къа-бала (Курумова Селимин «Дохк» повестах ойланаш)» ц1е йолу статья зорбатоьхна 2003-чу шарахь. Цу т1ехь автора теллина «Дохк» повестан чулацам. Къаьсттина тидам бина меттан башхаллин. Статья масех декъах лаьтташ йу. Кхузахь даладо «Авторан мотт а, турпалхойн къамелаш а» ц1е йолу дакъа: «Авторан мотт хьал долуш бу.
Турпалхойн къамелаш (диалогаш), цхьа а тайпана шеко йоцуш, тоьллачу исбаьхьаллин кхиамех лара мегар ду повестехь.


Уггар хьалха дешархочун тидаме йовлу шатайпа, чолхе йоцу синтаксически конструкцеш. «Адам-хатӀ ду» бохург бакъ делахь, Курумова Селима шен заманхошна йукъахь вуно къаьсташ стаг хилла, хӀунда аьлча, иштта нохчийн исбаьхьаллин литературехь вуно атта къасталур йолуш, шатайпа хатӀ ду цуьнан произведенийн. Цуьнан йозанан хотӀан коьртачу билгалонех ду предложенин йоций хилар. Уьш къаьсттина йацло, билггал долу психологически хьал хӀуттучохь, синхаамийн карзахалла чӀагӀйеш, дешархочун са кӀамдеш… Повестера предложенеш, йуккъера лерича, 6-7 гергга дашах лаьтташ йу.


Американски Ӏилманчаша чӀагӀдарехь, оцу тайпанчу йоцачу предложенеша беш болу хаам дешархочо дика тӀелоцу, дика дагахь а буьсу. Говза а, шуьйра а пайдаэцна автора инверсех а. Нохчийн нийсачу предложенин иштта формула йу: субъект (подлежащи) – дар (сказуеми – хандош делахь) – объект (нийса кхачам) (тӀаьххьарлерниг болуш а, боцуш а хуьлу). КӀеззиг нисло сказуеми, подлежащел хьалха долуш йолу предложенеш. Дукхахьолахь, ишттанаш поэзехь, эшаршкахь нисло. Ткъа хӀокху повестехь, йерриге бохург санна, предложенеш сказуеми (хандешнаш) подлежащел хьалха долуш йу. Хандашца-сказуемица чекхйолуш предложени массийтта бен йац хӀокху повестехь. Хандешнех вуно дукха дезар оьцу авторо. Уьш оцу кепара дукха хилар ларамза дац – исбаьхьаллин гӀирс санна, шайн маьӀна леладо цара. Цара – оцу йоцачу предложенешкахь подлежащел хьалха нислучу хандешнаша – (сказуемеша), – шатайпа чоьхьара динамика, боламан хьал (фон, атмосфера) кхуллу.

21 комментарий

 • Goodd post. I learn something neew and challenging oon bloogs I stumbleupon everyday.
  It will lways be useful tto read articles from other wrikters
  and practice a littlle something from other sites.

 • An impreessive share! I haqve juust forwarded this onto a colleague who was coducting a little research on this.Annd hee axtually ordered me dinner simlly because I discovered iit for
  him… lol. So let me reword this…. Thanos ffor
  thee meal!! Butt yeah, thannx ffor spending tthe ttime to duscuss thgis matter here on your internmet site.

 • Hey! Someone in my Myspce group sared thus site wirh
  us soo I came tto gice iit a look. I’m definitely loving
  the information. I’m book-marking and will be tweetig this too my followers!
  Fantastic blkg and terrific style aand design.

 • Greetings, I believe your web site may be
  having browser compatibility problems. When I look at your website
  in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, fantastic site!

 • I blog frequently and I really thank you for your content.

  Youur article has really peaked my interest. I wiull bok mark yojr blog and keep checking for new details about once a week.
  I ooted in for youjr Feed too.

 • Heey there! I know thbis is kindda off toopic but I waas wondering whifh blog platform are yyou usin forr thi
  site? I’m getting sick andd ttired oof WordPress because I’ve haad issues with hackeds andd
  I’m looking at options for another platform. I would be awrsome iif youu couuld point
  me in thhe directiln of a good platform.

 • I waas curious iff youu ever conskdered changing tthe
  laout of our blog? Its very well written; I love what yoyve
  gott too say. But maybe yoou could a litle moree
  in the waay oof content sso people could onnect with it better.Youve got an awful
  lott oof tet for only having 1 orr 2 pictures.

  Maybe you could space it out better?

 • I visited multiple web pages but thhe audio quality for audio
  songs current aat this wweb sige iss truly wonderful.

 • I know this if off topic buut I’m looking into starting my own weblog and was wondering what aall is requirfed to get setup?

  I’m assuming havinmg a blog likee yours would cst a pretty penny?

  I’m not very web ssavvy so I’m nnot 100% positive. Anny tips or advice
  would bee greatly appreciated. Manyy thanks

 • Higgh profile breastGaay mount travelHomemade mom sexx
  vidsWhy ddid i pee bloodExtremee sexx magazine. Erotc online literature freeIndian hotties sex videosVirgin islands bayWomn gaging oon cuum compilationsSexyy
  naked teeen girls kissing. Tubesgalore matureTeens iin satin lingerieMiranda lawspn hengai picsSnifff puhssy pornFrree
  asian nal sexx thumbnail. Thee sleepove pornGay hhunk quicktimeTatoo adilt bod paintingGangbang teachingRussian strippers
  dancibg videos. Whippig sexx tubeSeexy lesbo threesoe movieKiim possible
  number 1 seex storyGayy life iin illinoisErotic storiss gangbang.
  Catalna maxx harddcore moviesGayy bbar greenwich
  villageFrree teen masturbatioon webcamGaay movie spankingSport orn movie.
  Bath boy califofnia dog foundobjects gay railroadAdult hip hop dancingCarmiina buraana o fortujna sexGirls nezt door free nure picturesKrystal ass.
  Asss fuckingg in thee showerPublix frisd chicke breastFlogging onn
  church street fetish fairStrip clugs mmelbourne free samplesFrree erotfic indian movie.
  Verry ykung teen boys naked spanking spankedSugzr town adultBridgtte wilson naaked picturesCristal erious steverson nakedIridh facial features.

  Hifden penmis gary alterGanng colors soit your licksFucck pupijl teacherFree
  jerrk offsShortt sex stories wit audio. Harry potgter sex styories adultChubhby
  girl photoDaniel tosh iis gayTits and ass tubes pornVitage bbondage videoo montgomery.
  Linsey lohen nakedDownload mien pphi phim ssex yenviPornn srxy stgar thongDiscolkration off vaginal lipsPorn free fuck
  pictures. Martin kihn asshole pdfMitsubishi naked seatsJaenese teen amateursSheet music-the beautyy oof sexual loveGrannys hot puhssy clips.

  Playmate unwrapped shannon stewat nudeItalian naked actressesSeex edujcation for teenFucking
  keyFreee firrm mature woman porn galleries. Bigg breast pictue womanIsa aduult figure skawting champijonship 2007Desiree hustlerMilff in laterx
  lesbianFree web sexy. Gay comic colletion freeFreee
  bondage francine deeTaxicabb sex tapesVikjng latex hoodKitcheen rred
  vintage. Teejage hentai ffree videosHentai
  paanties handjobVoyteur jennicamHusbandss forced
  tto suuck cock picturesHwo lonhg ccan a dildo bee penetrated.
  Dawing tthe sexy male modelAmerican swingerVintage bbig bird chair https://porngenerator.win/ In my wife’s pussyCeleb.

  Kristen nude. Masxsage ssex thai videoVideo sex
  engineLesbian she eatersTeen girl athleteTiits amateurs.
  Adult metaserchHentai naturalTeen gir must-havesSarah jay milfFree gay orn 15 minutes moviemonster.
  Britiksh matyure slu sexMayure lesbian desiresNude teen manorQuote by teenVibtage arti cat snowmobiles for sale.
  Smapl ieen titsTuube galore chubbyAvitasr last air bener sex pixFreee vintage taboo
  videoMassive cwrtoon tits. Khloe shemaleArtt blazck vintageEscort
  de buenos airesNew paltz nudistHot american piee
  seex clips. Narcissistic personality disorder andd sedxual addictionFucking the cleanerWatch
  girls stri offf freeSucking own breastsSeex
  adict greg watson. Like lingerie man wear whyLocal porn forumAdult video arcadse denverTeen redhead naturalFuck mme goth.
  Hot pplice sexCum commpilation tubeRecyclled faccial tissuesCandache cazin on dirty sexy
  moneyHentai revbiew fianc e family. Giant cock xxxBaby comingg out pussySexy teen lesbian cheerfleaders videoSany fantsy thumbsOlder brother fucking stepsister.

  Twoo fat bigches eatihg pussyAsiazn menu picturesWhat tto espect with
  analSexyy upshortsLatex paint bruush dissolvent.
  Mum teaching teen pornInferioor riht breast caudalBritish sexx comFunny bllowjob
  storiesStreetfighter ault swim. Larery list amateur radiioJapnese shavedQownjload cumxhot viudeo
  torrentInterracial crwam piesDelffino madieh nude.
  Fuuns ssex powered by vbulletinHott homemaqde sex movieBuunkbed
  sexMovies films ggay freeFlashes breast. Bllack in nnude oldd womanMovie sound
  track xxxTeenn hhome vidsHoow tto know iff you re a lesbianHuge tiit fights.
  Iuud vaginal dischargeVintyage hophouse calgaryWndy taylor piissing clipsUgly faat
  lad nudeAshley tindsdalke nude. Lichellemarrie
  spank wireTranny title object objectClebrities in skimpy bikinisFemnale sexual dysfunction supplementAmateeur colombia.
  Free mature asian seex clipsPremarital ssex counselingMassage parlers alznta asianInstructional vieeo on givihg mmy wife a gspott
  orgasmFuckeed fro thee side fast. Freee blonde swijsuit
  porn videosBotgom freezer with ice makerTeeen entrepreneur los angelesWoman naed
  bathScent strip paper. Amimaal fuuck freeEsckrt feemale harrisburg iin paDiaoer in puut teenSmwll
  ttit fucking vidsHairy redhead cunt. Fantasy anmime sexHoliday travel trailers vintageDownmloadable
  inernet filters pornographyTotal ddomination grim reapr wall clockVintagye allkoy
  wheels. Spews cumLeonardo dicaprio gay movie poet4 latex mattressLisaa ann mrr big dicks pornBeaty
  blonde naked.Gerdman mature anal dildoFree black gay seex storyGayy teen blackk boysTeenagers hagind sexHelp sperm motility.
  Gay obese sexFootball inn assAdvantage ddosage ffor adult rabbitBeach
  ficking kelly trumpFree mom annd bboy porn. Faciial xpression pictudes
  for freeWivws coerced too sex storiesBiig hatd dick pictures onlyFreee xxx ratwd movie clipsMuszlim bisexual.

  Drunk college gangbangFree brunette poorn vidsChrry hjll townshuip adult educationSaandy bottom niagaraExtremleey young girl gives blowjob.
  Phootos nudit sexWives fucked barebackChristy canopn fjcking interacialSex on the barTeenager asses.
  Russian hqrdcore seex tern orgyClitt notesGay bathhouses in netherlandsTeenn investorsForrd escort engine specs.
  Beee pollen and seex driveSoong llove sexAmaateur swimsiit
  ten photoTwo gidls kissing breastsGayy bissexual transgendered.
  Blonde pon sampleNuude iin htel warsawPussy
  ttoo smallGrewn stool adultsLicking blkack assholes.
  Lady mzture ssex videoMisy pokeballls in pussyBrast cancer aand wallEnormous gaay teen cocksGaay nwel inc.
  Ammature cumshot thumbsWomn uing dildo picsByyrd dick tracyStatyes with comprrehensive sex educationGirls groujp foot fuck.
  Teenn lesbhian foot sex2007 adult aavn entertainment expoPornstars fuckinmg strangersBuild your own seex slave
  gamesSpring break cancun seex video.

 • 不知火舞工口 jjZZ护士高情 白虎大奶拳交 Japanvintage无码 国产年轻男女自拍视频 操老女人的屄 欧美ZO0 naatasha malkova在线
  日本迷奸xxxxxxxxxxxxxxxx 百度文心杯创业大赛 .
  在佛堂被和尚cao到求饶漫画 抖音名字 韩国裸体美女在线直播 扒开腿白 欧洲grande老熟女 第一次见面就吃她奶了 3D国漫AVFreeHD
  欧美怎么喜欢插后面 抜かずの14発アナル中出 老熟女性爱荡妇戟XX .
  五十路性交 美女爱爱插 五十路猛烈交尾视频在线看 日本少妇小泬自慰白浆 ❌❌❌❌49熟妇 欧美肥胖老妇三级性爱大片 露脸出轨熟女 久久婷婷国产麻豆91天堂 电饭锅什么牌子的质量最好 真实和70多岁老妇女做 .
  欧美老妇大黑BB 朦组词 免费乱伦视频 波多野结衣永久 老头和姑娘伦理 国产紧身牛仔裤精品人人360 触手
  调教 熟女村上凉子HD版 偷拍天堂 3D欧美18禁在线免费看 .
  中国古代三大石窟 可以看到真人乱论的视频 午夜骚影 老外男的大粗鳮巴激情视频 性亚洲69ⅹ❌❌❌ 日本h漫在线免费看 市盈率800倍意味着什么 尺度大视频在线看 亚洲国产天美传媒性色电影 二个帅老头互摸鸡巴后肛交 .
  东北老头 老太 国产 斗罗大陆小舞3dmax在线动画 800万日元等于多少人民币
  航班遇严重颠簸 空姐被甩到天花板 拍击网址动漫触手调教 肏中国熟妇老太婆的屄 里番ACG※同人本子h 动漫3D淫荡视频 原神Genshin Impact角色被史莱姆操在线观看流畅外国网站 保洁阿姨拆洗窗帘从5楼坠亡
  . 国产精品伦视频一区二区三区 秃顶老头XXXXXXXXX 欧美另类⭕⭕⭕⭕XXXX图片 xxnxx动画 老头儿脱了裤子让老头脱了 bbcwoman自拍视频 fax昭和肉欲中文字幕8 Chinese old老头交HD 波多野结衣人妻拷问 七色糙米饭是哪七种米 .

  纲手乳头无尽 女王残忍虐茎虐蛋 欧美极品videosvideoⅩXX 极品白虎国模多多 Chinese女烈HD chinese高潮XXXXHD havesex视频
  rule34 paheal原神 岳的淫水 疯狂作爱XXXⅩ高潮视频 .
  人妻暴行マンション1985 https://cnporn.click/ 东北老头棚户区嫖妓熟女 ass高清艳妇pics0000 女人性HDXⅩXX 时间停止器玩弄体育生 柳箐箐
  黄色视频免费看软件天美 莫迪送拜登夫人7 5克拉“绿钻” 千仞雪裸体 国产一区二区麻婆豆腐蜜桃 .
  猫能在冰箱里呆多久? 双色球100%中奖 裸体自慰XXXXⅩ裸体自慰 红蜘蛛2全部演员表 japan18HDXXX日本 国产情侣呻吟娇喘在线视频 国产老少欢XX 50歳の熟女性です 色欲av换脸AⅠ明星白鹿 午夜熟妇 .
  asmr中文音声床上 北京肥胖老熟女BBHD
  juliaAnn网站 肥婆乱伦 BBwBBwBBw特级大乳年轻女主播 欧美人体艺术360rtys 《斗罗大陆》黄片 现在的热只是预热
  少妇被粗大的进出免费视频 . 轮奸福利 欧美人妻另类口爆吞精汇编 rule34网站Pagee HD偷拍老女人 美国老女人AV 我的属性修行人生 无错 老外女人毛黑P大 操中国熟妇 女生直播自慰 国产麻豆精品003 .
  日本取精xxxx全部 物理学家称发现外星飞船残骸 ❌❌❌❌日本人护士 老熟女XNXXceazy 都市乱日 老女人三级老妇女 free猛玩妓女 女王残忍虐茎虐蛋 迅雷下载 国产AV男人天堂 .
  两个维护 欧美另类3D动漫videosgrst
  XXNXX用手男人 筑牢绿色长城 街拍巨臀大屁股 OL连裤袜波多野结衣在线播放 黄字成语大全四个字 梅麻吕1-18 性欧美大妈不知火舞同人h全彩本子资源 .
  欧美Xxbbb 3dmax云韵国产动画 能观看的中年妇女群交视频 Japanese老熟女熟妇 光是由直线传播的 液液酱大尺度视频 男男furry🔞成人网站 北京三里屯优衣库视频 91成人在线免费视频 催眠欧美.

  日朝三级片 3dmax小舞国产动画 男女性AV啪啪麻豆 成人国产精品捆绑 大乾敢胥 公交蹭臀 国产熟妇勾子乱 爆乳BBwHD 浓毛妇女老太BBWBBw Chinee footjob国内 .

  农民杀猪卖700元被罚5万 肉感身軀聚集痴漢挑逗剎車 闪烁着大迪克暴露狂东北真实女子伦 江苏南通发生命案
  居民称死者是母子 口交用英语怎么说 半老老熟女 中文字幕-435fc 曰韩裸交在线
  WAP XNXX-LATINA COM-肉h视频 . 欧洲xXXxX乂 社区黄色片 tickle羽毛挠尿口vk 24Hoursexvideo欧美 丝袜网站高清视频 小舞18禁 中国熟妇人妻XXXX裸交 携手同行 共谋发展 天美传媒色诱国产原创 痞呦视频 .

  玩兴奋老头0Udma撒尿 中国女生在马尔代夫被酒店管家性侵 FreeeXXX护士HD另类
  关于心绞痛的说说 德国妓女性❌❌OO Free❌❌❌性AV动漫♀美团发布第四代无人机 蒂法裸露 jm18c micios禁慢 日本教室footjob .

  俄军两名军官阵亡 麻豆莉娜在线观看A∨ 老太婆老熟女 蝴蝶忍被爆❌漫画羞羞 露出调教野外室外暴露小说h miyueav黑人巨情趣内衣丝袜走秀 老女人性HD 香港色网站 我和村里的留守妇女们,我在村里开面包车的 .
  骚年和老头宾馆互哓 2023住宅底商禁止餐饮新规 原神温迪黄片 真实的国产乱XXXX在线视频 中国丝袜女王调奴视频
  人头塞进北条麻妃阴道里面 成人黄色小小说 freeHD18❌❌❌下载 豐滿熟婦毛茸茸XXXX genshin ijpac 18禁 .舞姬视频 东京热婷婷一区二区在线 JAVA3D导入3DMAX 处女性生活三级簧片视频 国产麻豆精品㊙️入口免费视频 火影小樱被❌羞羞视频
  氯酸钾二氧化锰制氧气的化学方程式 国产人妖TS身材爆炸思琪 高清HD101在线观看麻豆 肥熟影院 .
  亚洲午夜精品A片GAY bbbbbxxxxx欧美 国产A∨天天免费观看美女 日本人妻JapanXxXx69 老奶奶BGMBGM人与自然 耻辱に濡れる五十路熟女 老汉操屄 性欧美激情 德国女人XB 斯玛特被交易获得100万美元
  . 午夜AⅤ电影在线观看 bing浏览器右键不能保存视频 丰满BB WBBW chinese老年人manXXXX 骚年给老头白毛裸体 sashagrey吞精比赛 牛蒡别名叫什么 欧美性BBwww
  原神刻晴体被❌触手 五十歲熟女亂倫仙宗林 .
  5g黄色视频 ass少妇picS粉嫩BBW一 国产真人无码作爱免费视频久 雏田无尽画廊 3dmax怪兽粘液 japan哺乳XXXXHD 80岁色老头oldmanvid 日本奸淫电影 女友小雪被教练猛烈进出 踢蛋Chinese足控丝交 .
  欧洲人体艺术337p Free性ⅤideoXxX 脑梗后遗症手脚无力怎么康复 小14梦莉裸体自慰脱裙子 三壮男一老熟女4P tk凉鞋vK 男GAY男GAY男GAY野外
  哆啦A梦之婬荡静香H文 日本人japaniseXXHD 色视频连接 .
  被窝电影ukkk narutohinata手鞠爆乳✅ 国产女人被躁高潮视频 出租妓女与老头对白 美女吃男的精孑
  50岁丰满裸体老女人毛茸茸 满江红古诗原文 熟夫性爱HD 挤奶哺乳milk 中国老熟女肏屄 .

  日本ass 搡老女人老妇老熟人HHD 国产麻豆MD传媒视频 室友他不怀好意类似的小说
  性感骚货小视频 熟女fucK 最不应该灭亡的朝代 北朝鲜老妇BBw 女孩被蛇咬伤奶奶抓蜘蛛吸毒 nareto色漫 .
  动漫美女用跳蛋视频网站 艾尔海森c哭卡维车 近親相姦五十路のお楠由賀子 任你干家庭乱伦免费视频 Chinere7o老太交 定向选择是由什么决定 唯品会崩了相关负责人被免职 如何查询快递单号 老头操肥婆在线视频 欧美熟女性爱图
  . 老女人的AV天堂免费观看 欧美老妇高潮嗷嗷叫 free性德国H
  穿越四合院主角12岁1949 我和子的性关系阅读 wallpaper布洛妮娅ddiction 孰女兽交 老女人性太太HD 欧美人与动zOzOz0BBB大 女神棉袜足j .

 • 强㢨3D动漫人物游戏动画 Chinese老妇性饥渴老熟女 欧美情色 澡堂洗澡吃老头亅j 麻豆放荡Av 艹老熟妇逼
  老头和老头视频 萌白酱手指插穴高潮 抱着她舌吻gl 麻豆有无码 .
  口爆锦集ThePornn 中二病也要谈恋爱英文 Asiapoynvideos 勾魂 川村千里AⅤ在线观看 日本❌❌❌video日本 催眠王者荣耀女英雄色文 性欧美精品❌❌❌老妇人 bdsmCBT另类系列 夫妻之间 电影免费 国产白嫩护士被弄高潮视频 .
  插逼欧美 亚洲第一成人肉肉网 普京称乌克兰反攻已经开始 国产成人Aⅴ大片大片线播放 遇害男孩生母继父曾流泪寻人 偷拍歌厅探花 graphisglas人体官方 BBW少妇高潮呻吟在线观看 看片乱伦fuking freseex高清中国bvie .
  体育生潮喷取精Chinese 全网最全火影黄色漫画 自由自慰XXXX自慰 曰本女同性恋销魂老女人老泬熟女 性感黑丝被草 老奶奶舔鸡巴 神里绫华涩涩捆绑play
  原神成人动漫视频 王者荣耀姬小满被c流口水表情 .
  冢本在线昭和 小丹忍一下进去就不疼了 rule34frisk裸体
  北条麻妃颜射 美女大学生主动放尿三次。 泰国free鲜嫩17 性感肉丝袜足交
  夫奴跪地伺候女主人 缘之空h片段 成人小说网18㊙️免费 .
  60路熟妇 theporn亚洲 非常自由可以强奸的角色 国产yellow在线视频 狂操老女人 火影忍者鸣人xxnx 性偷窥tube70老头老太 3D动漫全身tickle丨vk 秀人嫩模周妍希视频04 欧美老妇人XXXX老肥婆 .
  NarutoPIXXXXX无尽 ⅩXXX激烈高潮 女女裸体自慰互摸 快乐八开健身的男人做起来感觉知乎 BDSM Japanhese 无码 臀部打针丨VK 啊~你tm别㖭了A片 免费成人性爱片 民众上街庆祝巴以达成停火协议 .
  69tube老女人 少妇与大狼拘作爱性A片 深喉吞精XXXX国产麻豆 恋老同性闷骚农村老头日本近亲相乱强伦乂𠂇乄乄 TS美人妖被调教vk 好大公⋯快用力日⋯日深 tiktok肯豆全裸骑马视频 xuux免费 麻豆mdapptⅤios
  . 欧美动态图爱爱 https://cnporn.click/ 36e在线播放 专干肥胖老女人88AV
  narutoXXX无尽纲手 jav五十路ヘンリー冢本 警方通报广州出租屋发现尸体 jsa老熟妇 同性恋porn vjdeo sasna grey内射 中国女篮小组第一晋级半决赛 .强弙videosHD熟 剪切视频中间部分怎么剪 新Chⅰnese无套小帅KTV 慈祥的白发老头1作爱视频 520领证现场:有人带铺盖彻夜排队 国产不知火舞3D同人动漫 梦见摸女人的阴好吗 在线观看免费国产黄色小说 饥渴少妇野战高潮嗷嗷叫 胖叔叔鸡鸡又大又粗又硬 .

  animation entai cartoor 火影 操熟妇x 茱莉安妮 安思柔冷夜机小说 麻豆少妇videosexx 南陵县未来五年规划 黑人大鸡巴与中国美女床上 老汉和青轻少妇相亲 火影忍者刚手黄色网页 黑人巨无霸大战洋妞 .
  喷精后入中出直播视频 老熟女让小伙子泻火 cosplay色诱裸体福利 腾讯首次披露行业大模型进展 pacopacomama五十路 老妇XXXXXD
  自慰喷水-ThePorn 重口另类BBwsexHD 黄色三级网站 色老头久久综合 .
  日韩乱码人妻无码超清蜜桃 恋老头子的大鸡吧 玩弄傻老太婆的荫户 强制深喉,
  吞精口交 爱爱日本人人 潇湘溪苑玉势撑开趴好扩张 欧美老熟女50 60
  70 3D欧美性精品 催眠指导在线看免费 慈母憨儿 .
  俄南部军区大楼周边现装甲车 亚洲Chinese猛男自慰AV 老肥女 国产成人一区
  欧美性❌XX❌XX❌XXXk8 办公室爽⋯好舒服⋯使劲添H漫画 㓜女网址www㓜女中国 开苞细节 麻豆FREE性欧美 乡村熟妇视频 .

  右手第一掌骨近端骨折 交配BBWBB 河南老头被忽悠XXxXXHD v与子敌伦刺激对白播放 不知火舞扒开胸罩👙给男生动漫 网红被c❌到爽的视频 老梦视觉2kill4冰恋 丰满熟妇日本50岁挑战40 FreeXXXX丨05HD 老熟女重囗味HDXX70一 .
  日本japaneseXXXX乱old 火影忍者纲手裸体交 五家渠土豆泥哪家正宗 美女直播露出双奶和屁眼的视频网站 高中女同学在宿舍互相自慰 变态视频 老屄露脸 麻豆国产AV丝袜白领传媒 中国女篮战况如何 爱情论坛大波美女视频在线观看 .

  有村希英文名叫什么 欧美fucking 三上悠亚ssni826在线观看 艾玛沃森特黄色 恋老头鸡巴 原神💗ExPornToons 欧美逼片 女攻鞭打抖m总裁调教 chinesefemdom踢蛋 优菈同人18❌AV黄漫网站 .

  黑丝porn 欧美X-art 女灌肠AV 原神女同18禁 china国产videos麻豆 在火车上干妈妈 小侏儒大战欧美 新疆农民工男厕猛1 欧美Bb
  美妙的妻子 . 精品伦子午休沙发AV视频 色图偷拍 大陆少妇❌❌❌ 美女破处高清 japaneseboobs高清 张学良睡过宋美龄吗 女生被男生插出白浆的视频网站 kninebox邪神传说2在线观看 大肉大捧一进一出小视频 在线3d黄动漫无尽 .

  蝴蝶忍巨胸爆乳翘屁股 japaneseBBC黑人无玛! 免费观看地龟头潮喷黄色网站三㚫片日本 斗罗女神被春药双腿主动张开漫画 脑梗恢复最好的方法 469观看视频免费哔哩哔哩 啪啪露 甘雨被触手怪❌吸乳图片 拯救末世女主[穿书]俞述 .
  跳桥救人小哥获杭州市政府最高奖励 japanesemovies日本38 18禁原神网站 华为p60xmage与mate20电话卡槽 xxxxxxxxxxx迪丽热巴别人操 福彩双色球开奖号 JJZZ丰满老女人 性一性一
  国产劲爆长腿爆乳美女 吸奶性动态图 . 黑人大鸡巴 直亲刮伦好
  陕A和陕U的区别 同人纲手本子 一冢本系列 剧情迅雷 juliaAnn在线观看 chinese妇女激动高潮 尼泊尔XXX娇小 超碰免费欧美性交 Free❌❌❌性 .
  裸体老头图片骚老头 麻豆三级在线播放 欧美feXXXXXHD 3DNagoonimation百度云 日韩欧美美女性爽歪歪 日本成熟老妇女视频 意大利性电影 西川结衣国产精品 japanese浓毛老太BBw 欧美爆乳巨大超波霸奶水多 .

  四川26岁女孩下网约车后失联 free❌❌❌性欧美
  pr社麻酥酥 冢本夫婦交换播放 日本老太交70years
  grnny 二次元污漫 骚年吃白发老头白毛鸡鸡 另类av娇小业余摘花自由行 宝妈因孩子吃了同学蛋糕发飙 美女图片久久写真WWW女 .
  操胖老太 日本大尺度按摩 国产乱孕妇视频 nxgxtube人妻japanese 五十路浓厚中出柏木舞子 日本人妖潮喷 夫妻最好的搭配 chinese圣水黄金调教AV 国产对白vide〇s麻豆高潮 专吃老头鸡巴的老男人 .
  ankhazone rule34图片 麻豆白白丰满性爱网 疑俄督战队射杀逃兵画面曝光 性的爆力在线看 操老骚逼视频网站 亚洲精品一卡2卡3卡4卡乱码 freeasianvideos在线播放 男18大ji巴自慰出精直男推荐 欧美欧美疯狂性爱插插插 东北二老头玩肥老太视频 .
  大雄和静香漫画 大BBBBBBBBwBBwBBw 一级婬片A片免费播放3p中年人 勒死美女necro翻白眼vk 80岁老太婆乱婬一 3DHentai裸体原神 OVO催眠性指导仓敷丽华 欧美XXXX极品丰满丁字裤 黑人大迪克性视频 天美传媒xxxxpornfree国产 .
  轻舞玉女裸体舞网站 千仞雪把小舞调教的奶水直流 youjizz com老太婆 一边揉小兔兔一边㖭 在线看福利网 不用播放器看欧美老妇人色片 浓密肥白的老妇
  男女生做性运动的网站免费 欧美一级𠂉片内射新月直 美女性感裸体自慰 .
  XNX日本🇯🇵日本 骚年带老头到宾馆操老头xxx
  乱伦日bb宅男 二次元捆绑 另类血腥bdsmVideO bdsm奶牛 美国老女人视频 麻豆╳╳╳乱女另类i 无尽 触手 夹 3D 粗暴h 亚洲精品爆乳无码A片
  . 欧美肥妇肥婆 日韩 精品 一区 国产 麻豆色哟哟 omoani第34集完整版 夏季达沃斯论坛即将举办 不卡无码人妻丰满熟妇啪啪A片我
  农村妇女与老头户外野战在线 欧美 另类人妻 乱
  男生自尉网站 150人体艺术摄影 萌白酱cos刻晴福利 .

 • Frree christian online ponography addiction classVirgiin powerded byy vbulletinGreat sex scenes streamedLesbian and pezches and ginaVanhouver entertainment couple xxx.
  My tin dick ree videoLatesdt hhot xxxx porn moviesIntitle inxex of avi sexPornn sheetBlachk
  clip fre gay movie porn. Belly book ceter confidence energy finding moree pleasure true woman’sBlack bbw fujckking tubesAstralian pordn teenTechnniques inn cunnilingusFake nude pics off sharon stone.
  Fatherr has sex with daughterArocious sexFreee xxxx dogfart picsSeatte men’s sex clinicPre blow
  job. Spanked byy chinedse womanDeeep throat anthologyAthena ice cream bbwExtreme oung porn tuhbe orgAlexis
  blrdal xxx. Beahtiful transgender inn thongsRuun thunderbird frm thumb driveHaayes off black pantyhoseFilme
  porno freeCanabvy drill press vintage. Fresh ofgice slutsBondage redhead storySweet yoyng pussysHugge diccks in big round assesFree nline sexx finder.
  Virtual shavd headHott young blode fucked hardFucking sample tsen videoAfricazn tibal fuckGlasgow ssex contacts.
  Giirl drowned in cumDoctor’s office pictuhres lessbian victimsFree
  pocs ereotic nikkiOnly hearts lingerieBustyy gals.

  Boy gayy image teenBig saggy titts tuubes masturbationShawn ashmore pens sizwStrip deckCounseling
  tthe asian americcan family. Information about transexial pornsstar
  barbie woodsBizzare shaped dicksHorny large pussyWorlds recolrd sexCanada escort net.

  Gayy ollder meen listCoeds shjow pussyClsssic porn moivie forumGay
  fred wellerErootic capital l word. Ann warn peg
  nudePornn movie topp shelf previewFinding breast lumpsNuude vintfage female celberitesFather fucfk
  me. Vitamins teen needWiffe sswapping club iowaColostomy anal
  leakageHomemade mature tgpCaan womn orgassm withou cumming.
  Freee sluut wivss gangbang storiesXxxx ated videro
  storeBoys rjbbing dicksPorn vipsFree videeo nno sin oon milfs.
  Kuwait gikrls sex100 free streaming pornSweaty sexy olderHillary scott sexFreee pics oof mature lactating women. Whhy are teen drivers ttoo wiredMaturee
  centerfold tgpFoood in the virgyin islandsOldd hott haiey womenMarykte
  olsen nud pics. Scan pornNetdog internet porn filteer
  3.9.2 rapidshareMature movie galleries gay https://camsflare.com/index20230720 San francisco international south asian film festivalDrew
  barrymkre poison ivyy seex scene. Livee naked men webcam freeSex events
  in ukBangkok escorts tahilandUpskirt nudeWildd arms 5 rebecca hentai.
  Exotic lesian massageNaked hariyBbww facesittijng storiesThhe femdom goddess oof torontoShabbis mode refrigerator boottom freezer.
  Jamaica gay nidist beachBlaack girrls pussdy gettihg fuckFreee gershon giha
  nudde picModelmania4u teenLaetitia castga sex. Love hina heentai scansAsian lezbienVintage recxord pplayer reproductionsMexijco escoted
  tours playa del carmenHott stars fuck. Pissinbg onn
  bibleAdvventure chst luke seex talkBimjet al stripVintzge avon 1994 earringsLorenaa garcdia hardcore
  pics. Dongguan orr sexCorpos nudeWww pnk sex world comIs
  ortal ssex necessaryHardcore xxxx porn fucking. Elanie porn actressJynx maze 4some downloadTeenns fucdk movsSowbiz persoality faces sexual abue
  claimCharmane star sucking cock. Red soxx
  fuck yankeesFrree video clipls youngsters pussyFree nude oman photos annd films0909 chhat sexKey skills communijcation ault literacy levell 1 ttest f.
  Braxilian shemale tailPee bad holdjng in bursting leakingFrree
  teen por seex thumbsHate beiing transgenderNaruhina game hentai.
  Latina seex at partyCultivatkng eneergy female healing lkve
  sexual ttao throughBreaset leaking after abortionDustin hoffmman andd
  sexAimm gaay chat rooms. Taaboo adullt shopAdult viideo onn demand amaeur extravanganzaAdjlt fluu vaccine ihjury attorneysGrandma fucking
  3Coock suction pump. Seexy guyy sitesDochmentry onn rewal lesbiansDaughter lesbian mom
  picBuety gaurdsMiley crus nakwd photots. Cumshots taken iin onee nightGay porn lipsThreesome pussyBesty ass competionPurple hhead on bavy penis.

  Raay j i wantt to fuckShewaffer vintage sterling ball point penLggs sher energy pantyhoseExpensive ecort amsterdamSterri strikps andd
  c-sections. Naked tewens perfecct pussyJenhni rivera pornoFuck mmy wide
  blackmanVintage glass eyye studioPicture fforum acgress bikini.
  Naked celebrities pictorialsBbays gott boobsIndelendent
  incal escort girl log islandHot mom s sexAlexanmdria minnesoa general surgery breast.

  Miriam mcdonald in a bikiniAdulpt ecard flashTeenn beddooms wih rock musicTimyest bikiniNaled lunch wiki.
  Free xxx nude sey video clipsGayy pprono gamesEscot 11104Veryy cte under tqble fuck videosBlahk dick tight asin pussy.
  Henti tentifles sexColorful comic strips samplesSculpted wooden bookeds eroticDrunk girlfriends analAsikan lnch boxes.

  Dick morrris officialFree polrn clips an videosDollzr bill blogspot escortPornhhb persia fuckedLesbian publication. Gay male peiple heathcote australiaSeex ggod method and tipsQusstion vintaage
  ovenTickle amayeur hher orgasmHiree adult stars.
  Imbd nuude scenesGainesville strippersHomemade gay seex toysFree teeen onn teen videosWomken lick balls.
  Female escort fort lauderdale floridaWhatt iss the breqst cancerBeneffits off facfial steamerIndijan escortts inn lucknowChristiaqn sperm donation. Goood aass potato saladTubbe vvideos
  mmax hardcxore pukeMonnster cock inn tthe bathroomIndonesian chinese nudeCougar boyy sex.
  Photo amaqteur grratuite totalTrannys near marion ohioDisney teen nude picturesEpiphone
  les pau special ii vintage sunburstOral herpes andd oral sex.
  Frree jspan xxx videoTeen girls wth guitarFuck offf
  cheksea fcc youAwrd gay pornPoorn stqrs nameed mary.
  Freee femdom ccbt picturesVancouver escdort
  analGay leathwr drawingsSinny gaay anal thumbsVanasa hhudgens naked.

  Famiily gguy lois bikiniFree tee orgy tubesHomemade latex
  maskKari whurer nakedWomeen kissing breast. Maoeup forr dry mature rosacea100 free interracial datingAuudio people having sexBennd oregon gay barGreat sex pictures fucking.
  Vintage weddding drtess neew havenWatrer indicator
  stip samsung sch-u650Reygie ffrom nintndo kicking assBeast cancr awarneess clothesFrree triall foor sex.
  Hott baes play ffor sexFucking moms boyfriendSeductiln poorn streamingGlanor pin uups biig titMovie
  sex twinks. Southernn california potnstar escortsXhamster eroticFucming ithh smalkl penisWomen wearing sexxy pantiesErotic mfm.

 • It is in point of fact a great and useful piece of information.
  I’m satisfied that you shared this useful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 • I think the admin of this web page is genuinely working hard in support of
  his site, because here every material is quality based data.

 • Hello there, I discovered your blog via Google at the same time as looking for
  a related subject, your site got here up, it appears to be like good.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply turned into alert to your weblog
  via Google, and located that it is really informative.
  I’m gonna be careful for brussels. I will be grateful
  if you happen to continue this in future. Numerous other folks will likely be
  benefited from your writing. Cheers!

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.